Disclaimer

Gebruik maken van deze website

Op de toegang tot en het gebruik van deze website van www.sport-shirts.nl zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van deze website, gaat u akkoord met deze disclaimer. Indien u het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, verzoeken wij u deze website te verlaten.

 

De informatie op deze website is te goeder trouw door www.sport-shirts.nl samengesteld. Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gesteld informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voortdoen in de ter beschikking gestelde informatie. Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer actueel is. Indien de verstrekt informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk beschikbaar te stellen en recht te zetten.

 

www.sport-shirts.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van (in)directe schade of activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op onze website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen welke schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van www.sport-shirts.nl worden ontleend, met uitzondering van de gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

 

De inhoud van onze site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving gewijzigd, aangepast of aangevuld worden. Wij geven geen garanties voor goede werking van de website en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van onze website of voor enige vorm van schade, (in)direct, die zou voortvloeien uit het gebruik, de onjuistheid of de toegang van onze website.

 

Bronnen van derden

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop www.sport-shirts.nl geen invloed kan uitoefenen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. www.sport-shirts.nl verklaart uitdrukkelijk dat wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de nauwkeurigheid, aansprakelijkheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

 

Auteursrechten en handelsmerken

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle op onze website aanwezige content berust bij www.sport-shirts.nl tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf verschaft door www.sport-shirts.nl.

Verder Winkelen!